หมายเลขชาวแบสค์ 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Zero -
1 หนึ่ง Bat -
2 สอง Bi -
3 สาม Hiru -
4 สี่ Lau -
5 ห้า Bost -
6 หก Sei -
7 เจ็ด Zazpi -
8 แปด Zortzi -
9 เก้า bederatzi -
10 สิบ Hamar -
11 สิบเอ็ด Hamaika -
12 สิบสอง Hamabi -
13 สิบสาม Hamahiru -
14 สิบสี่ Hamalau -
15 สิบห้า Hamabost -
16 สิบหก Hamasei -
17 สิบเจ็ด Hamazazpi -
18 สิบแปด Hamazortzi -
19 สิบเก้า Hemeretzi -
20 ยี่สิบ Hogei -
21 ยี่สิบหนึ่ง Hogei bat -
22 ยี่สิบสอง Hogei bi -
23 ยี่สิบสาม Hogei hiru -
24 ยี่สิบสี่ Hogei lau -
25 ยี่สิบห้า Hogei bost -
26 ยี่สิบหก Hogei sei -
27 ยี่สิบเจ็ด Hogei zazpi -
28 ยี่สิบแปด Hogei zortzi -
29 ยี่สิบเก้า Hogei bederatzi -
30 สามสิบ Hogeita hamar -
31 สามสิบหนึ่ง Hogeita bat -
32 สามสิบสอง Hogeita bi -
33 สามสิบสาม Hogeita hiru -
34 สามสิบสี่ Hogeita lau -
35 สามสิบห้า Hogeita bost -
36 สามสิบหก Hogeita sei -
37 สามสิบเจ็ด Hogeita zazpi -
38 สามสิบแปด Hogeita zortzi -
39 สามสิบเก้า Hogeita bederatzi -
40 สี่สิบ Berrogei -
41 สี่สิบหนึ่ง Berrogei bat -
42 สี่สิบสอง Berrogeita bi -
43 สี่สิบสาม Berrogeita hiru -
44 สี่สิบสี่ Berrogeita lau -
45 สี่สิบห้า Berrogeita bost -
46 สี่สิบหก Berrogeita sei -
47 สี่สิบเจ็ด Berrogeita zazpi -
48 สี่สิบแปด Berrogeita zortzi -
49 สี่สิบเก้า Berrogeita bederatzi -
50 ห้าสิบ Berrogeita -
51 ห้าสิบหนึ่ง Berrogeita bat -
52 ห้าสิบสอง Berrogeita bi -
53 ห้าสิบสาม Berrogeita hiru -
54 ห้าสิบสี่ Berrogeita lau -
55 ห้าสิบห้า Berrogeita bost -
56 ห้าสิบหก Berrogeita sei -
57 ห้าสิบเจ็ด Berrogeita zazpi -
58 ห้าสิบแปด Berrogeita zortzi -
59 ห้าสิบเก้า Berrogeita bederatzi -
60 หกสิบ Hirurogei -
61 หกสิบหนึ่ง Hirurogeita bat -
62 หกสิบสอง Hirurogeita bi -
63 หกสิบสาม Hirurogeita hiru -
64 หกสิบสี่ Hirurogeita lau -
65 หกสิบห้า Hirurogeita bost -
66 หกสิบหก Hirurogeita sei -
67 หกสิบเจ็ด Hirurogeita zazpi -
68 หกสิบแปด Hirurogeita zortzi -
69 หกสิบเก้า Hirurogeita bederatzi -
70 เจ็ดสิบ Hirurogeita -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Hirurogeita hamar bat -
72 เจ็ดสิบสอง Hirurogeita bi -
73 เจ็ดสิบสาม Hirurogeita hiru -
74 เจ็ดสิบสี่ Hirurogeita lau -
75 เจ็ดสิบห้า Hirurogeita hamabost -
76 เจ็ดสิบหก Hirurogeita sei -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Hirurogeita zazpi -
78 เจ็ดสิบแปด Hirurogeita zortzi -
79 เจ็ดสิบเก้า Hirurogeita bederatzi -
80 แปดสิบ Laurogei -
81 แปดสิบหนึ่ง Laurogei bat -
82 แปดสิบสอง Laurogeita bi -
83 แปดสิบสาม Laurogeita hiru -
84 แปดสิบสี่ Laurogeita lau -
85 แปดสิบห้า Laurogeita bost -
86 แปดสิบหก Laurogeita sei -
87 แปดสิบเจ็ด Laurogeita zazpi -
88 แปดสิบแปด Laurogeita zortzi -
89 แปดสิบเก้า Laurogeita bederatzi -
90 เก้าสิบ Laurogeita hamar -
91 เก้าสิบหนึ่ง Laurogeita bat -
92 เก้าสิบสอง Laurogeita bi -
93 เก้าสิบสาม Laurogeita hiru -
94 เก้าสิบสี่ Laurogeita lau -
95 เก้าสิบห้า Laurogeita bost -
96 เก้าสิบหก Laurogeita sei -
97 เก้าสิบเจ็ด Laurogeita zazpi -
98 เก้าสิบแปด Laurogeita zortzi -
99 เก้าสิบเก้า Laurogeita bederatzi -
100 หนึ่งร้อย Ehun -