หมายเลขบอสเนีย 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Nula -
1 หนึ่ง Jedan -
2 สอง Dva -
3 สาม Tri -
4 สี่ Četiri -
5 ห้า Pet -
6 หก Šest -
7 เจ็ด Sedam -
8 แปด Osam -
9 เก้า Devet -
10 สิบ Deset -
11 สิบเอ็ด Jedanaest -
12 สิบสอง Dvanaest -
13 สิบสาม Trinaest -
14 สิบสี่ Četrnaest -
15 สิบห้า Petnaest -
16 สิบหก šesnaest -
17 สิบเจ็ด Sedamnaesti -
18 สิบแปด Osamnaest -
19 สิบเก้า Devetnaest -
20 ยี่สิบ Dvadeset -
21 ยี่สิบหนึ่ง Dvadeset jedan -
22 ยี่สิบสอง Dvadeset dva -
23 ยี่สิบสาม Dvadeset tri -
24 ยี่สิบสี่ Dvadeset i četiri -
25 ยี่สิบห้า Dvadeset i pet -
26 ยี่สิบหก Dvadeset šest -
27 ยี่สิบเจ็ด Dvadeset sedam -
28 ยี่สิบแปด Dvadeset i osam -
29 ยี่สิบเก้า Dvadeset i devet -
30 สามสิบ Trideset -
31 สามสิบหนึ่ง Trideset jedan -
32 สามสิบสอง Trideset dva -
33 สามสิบสาม Trideset tri -
34 สามสิบสี่ Trideset i četiri -
35 สามสิบห้า Trideset i pet -
36 สามสิบหก Trideset i šest -
37 สามสิบเจ็ด Trideset i sedam -
38 สามสิบแปด Trideset i osam -
39 สามสิบเก้า Trideset devet -
40 สี่สิบ četrdeset -
41 สี่สิบหนึ่ง Četrdeset jedan -
42 สี่สิบสอง Četrdeset dva -
43 สี่สิบสาม Četrdeset tri -
44 สี่สิบสี่ Četrdeset četiri -
45 สี่สิบห้า Četrdeset i pet -
46 สี่สิบหก Četrdeset i šest -
47 สี่สิบเจ็ด Četrdeset sedam -
48 สี่สิบแปด Četrdeset osam -
49 สี่สิบเก้า Četrdeset i devet -
50 ห้าสิบ Pedeset -
51 ห้าสิบหนึ่ง Pedeset jedan -
52 ห้าสิบสอง Pedeset dva -
53 ห้าสิบสาม Pedeset tri -
54 ห้าสิบสี่ Pedeset i četiri -
55 ห้าสิบห้า Pedeset i pet -
56 ห้าสิบหก Pedeset i šest -
57 ห้าสิบเจ็ด Pedeset sedam -
58 ห้าสิบแปด Pedeset osam -
59 ห้าสิบเก้า Pedeset i devet -
60 หกสิบ šezdeset -
61 หกสิบหนึ่ง Šezdeset jedan -
62 หกสิบสอง Šezdeset dva -
63 หกสิบสาม Šezdeset tri -
64 หกสิบสี่ Šezdeset i četiri -
65 หกสิบห้า Šezdeset i pet -
66 หกสิบหก Šezdeset i šest -
67 หกสิบเจ็ด Šezdeset i sedam -
68 หกสิบแปด Šezdeset i osam -
69 หกสิบเก้า Šezdeset devet -
70 เจ็ดสิบ Sedamdeset -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Sedamdeset jedan -
72 เจ็ดสิบสอง Sedamdeset dva -
73 เจ็ดสิบสาม Sedamdeset tri -
74 เจ็ดสิบสี่ Sedamdeset četiri -
75 เจ็ดสิบห้า Sedamdeset i pet -
76 เจ็ดสิบหก Sedamdeset i šest -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Sedamdeset i sedam -
78 เจ็ดสิบแปด Sedamdeset i osam -
79 เจ็ดสิบเก้า Sedamdeset devet -
80 แปดสิบ Osamdeset -
81 แปดสิบหนึ่ง Osamdeset jedan -
82 แปดสิบสอง Osamdeset dva -
83 แปดสิบสาม Osamdeset tri -
84 แปดสิบสี่ Osamdeset i četiri -
85 แปดสิบห้า Osamdeset i pet -
86 แปดสิบหก Osamdeset i šest -
87 แปดสิบเจ็ด Osamdeset i sedam -
88 แปดสิบแปด Osamdeset osam -
89 แปดสิบเก้า Osamdeset i devet -
90 เก้าสิบ Devedeset -
91 เก้าสิบหนึ่ง Devedeset jedan -
92 เก้าสิบสอง Devedeset dva -
93 เก้าสิบสาม Devedeset tri -
94 เก้าสิบสี่ Devedeset i četiri -
95 เก้าสิบห้า Devedeset i pet -
96 เก้าสิบหก Devedeset i šest -
97 เก้าสิบเจ็ด Devedeset i sedam -
98 เก้าสิบแปด Devedeset i osam -
99 เก้าสิบเก้า Devedeset i devet -
100 หนึ่งร้อย Stotinu -