หมายเลขบัลแกเรีย 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ нула -
1 หนึ่ง един -
2 สอง два -
3 สาม три -
4 สี่ четири -
5 ห้า пет -
6 หก шест -
7 เจ็ด седем -
8 แปด осем -
9 เก้า девет -
10 สิบ десет -
11 สิบเอ็ด единадесет -
12 สิบสอง дванадесет -
13 สิบสาม тринадесет -
14 สิบสี่ четиринадесет -
15 สิบห้า петнадесет -
16 สิบหก шестнадесет -
17 สิบเจ็ด седемнадесет -
18 สิบแปด осемнадесет -
19 สิบเก้า деветнадесет -
20 ยี่สิบ двадесет -
21 ยี่สิบหนึ่ง Двадесет и един -
22 ยี่สิบสอง Двадесет и две -
23 ยี่สิบสาม Двадесет и три -
24 ยี่สิบสี่ Двадесет и четири -
25 ยี่สิบห้า Двадесет и пет -
26 ยี่สิบหก Двадесет и шест -
27 ยี่สิบเจ็ด Двадесет и седем -
28 ยี่สิบแปด Двадесет и осем -
29 ยี่สิบเก้า Двадесет и девет -
30 สามสิบ тридесет -
31 สามสิบหนึ่ง Тридесет и една -
32 สามสิบสอง Тридесет и две -
33 สามสิบสาม Тридесет и три -
34 สามสิบสี่ Тридесет и четири -
35 สามสิบห้า Тридесет и пет -
36 สามสิบหก Тридесет и шест -
37 สามสิบเจ็ด Тридесет и седем -
38 สามสิบแปด Тридесет и осем -
39 สามสิบเก้า Тридесет и девет -
40 สี่สิบ четиридесет -
41 สี่สิบหนึ่ง Forty една -
42 สี่สิบสอง Forty двама -
43 สี่สิบสาม Forty три -
44 สี่สิบสี่ Четиридесет и четири -
45 สี่สิบห้า четиридесет и пет -
46 สี่สิบหก Четиридесет и шест -
47 สี่สิบเจ็ด четиридесет и седем -
48 สี่สิบแปด Четиридесет и осем -
49 สี่สิบเก้า четиридесет и девет -
50 ห้าสิบ петдесет -
51 ห้าสิบหนึ่ง Петдесет една -
52 ห้าสิบสอง Петдесет двама -
53 ห้าสิบสาม петдесет и три -
54 ห้าสิบสี่ Петдесет и четири -
55 ห้าสิบห้า Петдесет и пет -
56 ห้าสิบหก Петдесет и шест -
57 ห้าสิบเจ็ด Петдесет и седем -
58 ห้าสิบแปด Петдесет и осем -
59 ห้าสิบเก้า Петдесет и девет -
60 หกสิบ шейсет -
61 หกสิบหนึ่ง Шестдесет една -
62 หกสิบสอง Шейсет и две -
63 หกสิบสาม шестдесет и три -
64 หกสิบสี่ Шестдесет и четири -
65 หกสิบห้า Шестдесет и пет -
66 หกสิบหก шестдесет и шест -
67 หกสิบเจ็ด Шестдесет и седем -
68 หกสิบแปด Шестдесет и осем -
69 หกสิบเก้า Шестдесет и девет -
70 เจ็ดสิบ седемдесет -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Седемдесет една -
72 เจ็ดสิบสอง Седемдесет двама -
73 เจ็ดสิบสาม Седемдесет три -
74 เจ็ดสิบสี่ Седемдесет и четири -
75 เจ็ดสิบห้า Седемдесет и пет -
76 เจ็ดสิบหก Седемдесет и шест -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Седемдесет и седем -
78 เจ็ดสิบแปด Седемдесет и осем -
79 เจ็ดสิบเก้า Седемдесет и девет -
80 แปดสิบ осемдесет -
81 แปดสิบหนึ่ง Осемдесет една -
82 แปดสิบสอง Осемдесет двама -
83 แปดสิบสาม Осемдесет три -
84 แปดสิบสี่ Осемдесет и четири -
85 แปดสิบห้า Осемдесет и пет -
86 แปดสิบหก Осемдесет и шест -
87 แปดสิบเจ็ด Осемдесет и седем -
88 แปดสิบแปด Осемдесет и осем -
89 แปดสิบเก้า Осемдесет и девет -
90 เก้าสิบ деветдесет -
91 เก้าสิบหนึ่ง Деветдесет една -
92 เก้าสิบสอง Деветдесет двама -
93 เก้าสิบสาม Деветдесет три -
94 เก้าสิบสี่ Деветдесет и четири -
95 เก้าสิบห้า Деветдесет и пет -
96 เก้าสิบหก Деветдесет и шест -
97 เก้าสิบเจ็ด Деветдесет и седем -
98 เก้าสิบแปด Деветдесет и осем -
99 เก้าสิบเก้า Деветдесет и девет -
100 หนึ่งร้อย сто -