หมายเลขฟริกัน 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Zero -
1 หนึ่ง Een -
2 สอง Twee -
3 สาม Drie -
4 สี่ Vier -
5 ห้า Vyf -
6 หก Ses -
7 เจ็ด Sewe -
8 แปด Agt -
9 เก้า Nege -
10 สิบ Tien -
11 สิบเอ็ด Elf -
12 สิบสอง Twaalf -
13 สิบสาม Dertien -
14 สิบสี่ Veertien -
15 สิบห้า Vyftien -
16 สิบหก Sestien -
17 สิบเจ็ด Sewentien -
18 สิบแปด Agtien -
19 สิบเก้า Negentien -
20 ยี่สิบ Twintig -
21 ยี่สิบหนึ่ง Twintig -
22 ยี่สิบสอง Twee en twintig -
23 ยี่สิบสาม Drie en twintig -
24 ยี่สิบสี่ Vier en twintig -
25 ยี่สิบห้า Vyf en twintig -
26 ยี่สิบหก Ses en twintig -
27 ยี่สิบเจ็ด Sewe en twintig -
28 ยี่สิบแปด Twintig -
29 ยี่สิบเก้า Nege en twintig -
30 สามสิบ Dertig -
31 สามสิบหนึ่ง Dertig een -
32 สามสิบสอง Twee en dertig -
33 สามสิบสาม Drie en dertig -
34 สามสิบสี่ Dertig vier -
35 สามสิบห้า Vyf en dertig -
36 สามสิบหก Ses en dertig -
37 สามสิบเจ็ด Sewe en dertig -
38 สามสิบแปด Agt en dertig -
39 สามสิบเก้า Dertig nege -
40 สี่สิบ Veertig -
41 สี่สิบหนึ่ง Een en veertig -
42 สี่สิบสอง Veertig twee -
43 สี่สิบสาม Veertig drie -
44 สี่สิบสี่ Veertig vier -
45 สี่สิบห้า Vyf en veertig -
46 สี่สิบหก Ses en veertig -
47 สี่สิบเจ็ด Veertig sewe -
48 สี่สิบแปด Agt en veertig -
49 สี่สิบเก้า Veertig nege -
50 ห้าสิบ Vyftig -
51 ห้าสิบหนึ่ง Vyftig een -
52 ห้าสิบสอง Twee en vyftig -
53 ห้าสิบสาม Vyftig drie -
54 ห้าสิบสี่ Vier en vyftig -
55 ห้าสิบห้า Vyf en vyftig -
56 ห้าสิบหก Vyftig ses -
57 ห้าสิบเจ็ด Sewe en vyftig -
58 ห้าสิบแปด Agt en vyftig -
59 ห้าสิบเก้า Vyftig nege -
60 หกสิบ Sestig -
61 หกสิบหนึ่ง Een en sestig -
62 หกสิบสอง Twee en sestig -
63 หกสิบสาม Sestig drie -
64 หกสิบสี่ Sestig vier -
65 หกสิบห้า Vyf en sestig -
66 หกสิบหก Sestig -
67 หกสิบเจ็ด Sestig sewe -
68 หกสิบแปด Sestig agt -
69 หกสิบเก้า Sestig nege -
70 เจ็ดสิบ Sewentig -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Sewentig -
72 เจ็ดสิบสอง Twee en sewentig -
73 เจ็ดสิบสาม Sewentig drie -
74 เจ็ดสิบสี่ Vier en sewentig -
75 เจ็ดสิบห้า Vyf en sewentig -
76 เจ็ดสิบหก Sewentig ses -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Sewe en sewentig -
78 เจ็ดสิบแปด Sewentig agt -
79 เจ็ดสิบเก้า Sewentig nege -
80 แปดสิบ Tagtig -
81 แปดสิบหนึ่ง Tagtig een -
82 แปดสิบสอง Twee en tagtig -
83 แปดสิบสาม Drie en tagtig -
84 แปดสิบสี่ Vier en tagtig -
85 แปดสิบห้า Vyf en tagtig -
86 แปดสิบหก Ses en tagtig -
87 แปดสิบเจ็ด Sewe en tagtig -
88 แปดสิบแปด Agt en tagtig -
89 แปดสิบเก้า Nege en tagtig -
90 เก้าสิบ Negentig -
91 เก้าสิบหนึ่ง Negentig een -
92 เก้าสิบสอง Negentig twee -
93 เก้าสิบสาม Negentig drie -
94 เก้าสิบสี่ Negentig vier -
95 เก้าสิบห้า Negentig vyf -
96 เก้าสิบหก Negentig ses -
97 เก้าสิบเจ็ด Negentig sewe -
98 เก้าสิบแปด Negentig agt -
99 เก้าสิบเก้า Negentig -
100 หนึ่งร้อย Een honderd -