หมายเลขฟริกัน 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Nul -
1 หนึ่ง één -
2 สอง Twee -
3 สาม Drie -
4 สี่ Vier -
5 ห้า Vijf -
6 หก Zes -
7 เจ็ด Zeven -
8 แปด Acht -
9 เก้า Negen -
10 สิบ Tien -
11 สิบเอ็ด Elf -
12 สิบสอง Twaalf -
13 สิบสาม Dertien -
14 สิบสี่ Veertien -
15 สิบห้า Vijftien -
16 สิบหก Zestien -
17 สิบเจ็ด Zeventien -
18 สิบแปด Achttien -
19 สิบเก้า Negentien -
20 ยี่สิบ Twintig -
21 ยี่สิบหนึ่ง Eenentwintig -
22 ยี่สิบสอง Tweeëntwintig -
23 ยี่สิบสาม Drieëntwintig -
24 ยี่สิบสี่ Vierentwintig -
25 ยี่สิบห้า Vijfentwintig -
26 ยี่สิบหก Zesentwintig -
27 ยี่สิบเจ็ด Zevenentwintig -
28 ยี่สิบแปด Achtentwintig -
29 ยี่สิบเก้า Negenentwintig -
30 สามสิบ Dertig -
31 สามสิบหนึ่ง Eenendertig -
32 สามสิบสอง Tweeëndertig -
33 สามสิบสาม Drieëndertig -
34 สามสิบสี่ Vierendertig -
35 สามสิบห้า Vijfendertig -
36 สามสิบหก Zesendertig -
37 สามสิบเจ็ด Zevenendertig -
38 สามสิบแปด Achtendertig -
39 สามสิบเก้า Negenendertig -
40 สี่สิบ Veertig -
41 สี่สิบหนึ่ง Eenenveertig -
42 สี่สิบสอง Tweeenveertig -
43 สี่สิบสาม Drieënveertig -
44 สี่สิบสี่ Vierenveertig -
45 สี่สิบห้า Vijfenveertig -
46 สี่สิบหก Zesenveertig -
47 สี่สิบเจ็ด Zevenenveertig -
48 สี่สิบแปด Achtenveertig -
49 สี่สิบเก้า Negenenveertig -
50 ห้าสิบ Vijftig -
51 ห้าสิบหนึ่ง Eenenvijftig -
52 ห้าสิบสอง Tweeënvijftig -
53 ห้าสิบสาม Drieënvijftig -
54 ห้าสิบสี่ Vierenvijftig -
55 ห้าสิบห้า Vijfenvijftig -
56 ห้าสิบหก Zesenvijftig -
57 ห้าสิบเจ็ด Zevenenvijftig -
58 ห้าสิบแปด Achtenvijftig -
59 ห้าสิบเก้า Negenenvijftig -
60 หกสิบ Zestig -
61 หกสิบหนึ่ง Eenenzestig -
62 หกสิบสอง Tweeënzestig -
63 หกสิบสาม Drieënzestig -
64 หกสิบสี่ Vierenzestig -
65 หกสิบห้า Vijfenzestig -
66 หกสิบหก Zesenzestig -
67 หกสิบเจ็ด Zevenenzestig -
68 หกสิบแปด Achtenzestig -
69 หกสิบเก้า Negenenzestig -
70 เจ็ดสิบ Zeventig -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Eenenzeventig -
72 เจ็ดสิบสอง Tweeënzeventig -
73 เจ็ดสิบสาม Zeventig drie -
74 เจ็ดสิบสี่ Vierenzeventig -
75 เจ็ดสิบห้า Vijfenzeventig -
76 เจ็ดสิบหก Zesenzeventig -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Zeventig zeven -
78 เจ็ดสิบแปด Achtenzeventig -
79 เจ็ดสิบเก้า Negenenzeventig -
80 แปดสิบ Tachtig -
81 แปดสิบหนึ่ง Eenentachtig -
82 แปดสิบสอง Tweeëntachtig -
83 แปดสิบสาม Drieëntachtig -
84 แปดสิบสี่ Vierentachtig -
85 แปดสิบห้า Vijfentachtig -
86 แปดสิบหก Zesentachtig -
87 แปดสิบเจ็ด Zevenentachtig -
88 แปดสิบแปด Achtentachtig -
89 แปดสิบเก้า Negenentachtig -
90 เก้าสิบ Negentig -
91 เก้าสิบหนึ่ง Eenennegentig -
92 เก้าสิบสอง Tweeënnegentig -
93 เก้าสิบสาม Drieënnegentig -
94 เก้าสิบสี่ Vierennegentig -
95 เก้าสิบห้า Vijfennegentig -
96 เก้าสิบหก Zesennegentig -
97 เก้าสิบเจ็ด Negentig zeven -
98 เก้าสิบแปด Achtennegentig -
99 เก้าสิบเก้า Negenennegentig -
100 หนึ่งร้อย Honderd -