หมายเลขภาษาอาหรับ 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ صفر
1 หนึ่ง واحد
2 สอง اثنان
3 สาม ثلاثة
4 สี่ أربعة
5 ห้า خمسة
6 หก ستة
7 เจ็ด سبعة
8 แปด ثمانية
9 เก้า تسعة
10 สิบ عشرة
11 สิบเอ็ด أحد عشر
12 สิบสอง اثنا عشر
13 สิบสาม ثلاثة عشر
14 สิบสี่ أربعة عشرة
15 สิบห้า خمسة عشر
16 สิบหก ست عشرة
17 สิบเจ็ด سبعة عشر
18 สิบแปด ثمانية عشر
19 สิบเก้า تسعة عشر
20 ยี่สิบ عشرون
21 ยี่สิบหนึ่ง واحد وعشرون
22 ยี่สิบสอง إثنان وعشرون
23 ยี่สิบสาม ثلاثة وعشرين
24 ยี่สิบสี่ أربع وعشرين
25 ยี่สิบห้า خمسة وعشرين
26 ยี่สิบหก ستة وعشرين
27 ยี่สิบเจ็ด سبعة وعشرون
28 ยี่สิบแปด ثمانية وعشرين
29 ยี่สิบเก้า تسعة وعشرون
30 สามสิบ ثلاثون
31 สามสิบหนึ่ง ثلاثون واحد
32 สามสิบสอง اثنين وثلاثين
33 สามสิบสาม ثلاثة وثلاثين
34 สามสิบสี่ أربعة وثلاثين
35 สามสิบห้า خمسة وثلاثين
36 สามสิบหก ستة وثلاثين
37 สามสิบเจ็ด سبعة وثلاثون
38 สามสิบแปด ثمانية وثلاثون
39 สามสิบเก้า ثلاثين تسعة
40 สี่สิบ أربعون
41 สี่สิบหนึ่ง أربعون واحد
42 สี่สิบสอง اثنين وأربعين
43 สี่สิบสาม ثلاثة وأربعون
44 สี่สิบสี่ أربعة وأربعون
45 สี่สิบห้า خمسة وأربعين
46 สี่สิบหก ستة وأربعين
47 สี่สิบเจ็ด سبعة وأربعون
48 สี่สิบแปด ثمان وأربعين
49 สี่สิบเก้า تسعة وأربعون
50 ห้าสิบ خمسون
51 ห้าสิบหนึ่ง واحد وخمسون
52 ห้าสิบสอง إثنان وخمسون
53 ห้าสิบสาม ثلاثة وخمسون
54 ห้าสิบสี่ أربعة وخمسين
55 ห้าสิบห้า خمسة وخمسون
56 ห้าสิบหก ستة وخمسون
57 ห้าสิบเจ็ด سبعة وخمسين
58 ห้าสิบแปด ثمانية وخمسون
59 ห้าสิบเก้า تسعة وخمسون
60 หกสิบ ستون
61 หกสิบหนึ่ง إحدى وستين
62 หกสิบสอง اثنان وستون
63 หกสิบสาม ثلاثة وستون
64 หกสิบสี่ أربعة وستون
65 หกสิบห้า خمسة وستون
66 หกสิบหก ستة وستين
67 หกสิบเจ็ด سبعة وستين
68 หกสิบแปด ثمانية وستين
69 หกสิบเก้า تسعة وستين
70 เจ็ดสิบ سبعون
71 เจ็ดสิบหนึ่ง سبعين واحد
72 เจ็ดสิบสอง اثنان وسبعون
73 เจ็ดสิบสาม ثلاثة وسبعون
74 เจ็ดสิบสี่ أربعة وسبعين
75 เจ็ดสิบห้า خمسة وسبعون
76 เจ็ดสิบหก ستة وسبعين
77 เจ็ดสิบเจ็ด سبعة وسبعون
78 เจ็ดสิบแปด ثمانية وسبعين
79 เจ็ดสิบเก้า تسعة وسبعون
80 แปดสิบ ثمانون
81 แปดสิบหนึ่ง ثمانون واحد
82 แปดสิบสอง ثمانين اثنين
83 แปดสิบสาม وثلاثة وثمانين
84 แปดสิบสี่ ثمانون أربعة
85 แปดสิบห้า خمسة وثمانون
86 แปดสิบหก ستة وثمانون
87 แปดสิบเจ็ด سبعة وثمانون
88 แปดสิบแปด ثمانية وثمانون
89 แปดสิบเก้า وتسعة وثمانون
90 เก้าสิบ تسعون
91 เก้าสิบหนึ่ง تسعين واحد
92 เก้าสิบสอง تسعين اثنين
93 เก้าสิบสาม ثلاثة وتسعون
94 เก้าสิบสี่ تسعين أربعة
95 เก้าสิบห้า تسعين خمسة
96 เก้าสิบหก ستة وتسعون
97 เก้าสิบเจ็ด تسعون سبعة
98 เก้าสิบแปด ثمانية وتسعين
99 เก้าสิบเก้า تسعة وتسعين
100 หนึ่งร้อย مائة