หมายเลขอาเซอร์ไบจัน 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Sıfır -
1 หนึ่ง Bir -
2 สอง Iki -
3 สาม Üç -
4 สี่ Dörd -
5 ห้า Beş -
6 หก Altı -
7 เจ็ด Yeddi -
8 แปด Səkkiz -
9 เก้า Doqquz -
10 สิบ On -
11 สิบเอ็ด On bir -
12 สิบสอง On iki -
13 สิบสาม On üç -
14 สิบสี่ On dörd -
15 สิบห้า On beş -
16 สิบหก On altı -
17 สิบเจ็ด On yeddi -
18 สิบแปด On səkkiz -
19 สิบเก้า On doqquz -
20 ยี่สิบ Iyirmi -
21 ยี่สิบหนึ่ง Iyirmi bir -
22 ยี่สิบสอง İyirmi iki -
23 ยี่สิบสาม Iyirmi üç -
24 ยี่สิบสี่ Iyirmi dörd -
25 ยี่สิบห้า Iyirmi beş -
26 ยี่สิบหก Iyirmi altı -
27 ยี่สิบเจ็ด Iyirmi yeddi -
28 ยี่สิบแปด Iyirmi səkkiz -
29 ยี่สิบเก้า Iyirmi doqquz -
30 สามสิบ Otuz -
31 สามสิบหนึ่ง Otuz bir -
32 สามสิบสอง Otuz iki -
33 สามสิบสาม Otuz üç -
34 สามสิบสี่ Otuz dörd -
35 สามสิบห้า Otuz beş -
36 สามสิบหก Otuz altı -
37 สามสิบเจ็ด Otuz yeddi -
38 สามสิบแปด Otuz səkkiz -
39 สามสิบเก้า Otuz doqquz -
40 สี่สิบ Qırx -
41 สี่สิบหนึ่ง Qırx bir -
42 สี่สิบสอง Qırx iki -
43 สี่สิบสาม Qırx üç -
44 สี่สิบสี่ Qırx dörd -
45 สี่สิบห้า Qırx beş -
46 สี่สิบหก Qırx altı -
47 สี่สิบเจ็ด Qırx yeddi -
48 สี่สิบแปด Qırx səkkiz -
49 สี่สิบเก้า Qırx doqquz -
50 ห้าสิบ Əlli -
51 ห้าสิบหนึ่ง Əlli bir -
52 ห้าสิบสอง Əlli iki -
53 ห้าสิบสาม Əlli üç -
54 ห้าสิบสี่ Əlli dörd -
55 ห้าสิบห้า Əlli beş -
56 ห้าสิบหก Əlli altı -
57 ห้าสิบเจ็ด Əlli yeddi -
58 ห้าสิบแปด Əlli səkkiz -
59 ห้าสิบเก้า Əlli doqquz -
60 หกสิบ Altmış -
61 หกสิบหนึ่ง Altmış bir -
62 หกสิบสอง Sixty iki -
63 หกสิบสาม Altmış üç -
64 หกสิบสี่ Altmış dörd -
65 หกสิบห้า Altmış beş -
66 หกสิบหก Altmış altı -
67 หกสิบเจ็ด Altmış yeddi -
68 หกสิบแปด Altmış səkkiz -
69 หกสิบเก้า Sixty doqquz -
70 เจ็ดสิบ Yetmiş -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Yetmiş bir -
72 เจ็ดสิบสอง Yetmiş iki -
73 เจ็ดสิบสาม Yetmiş üç -
74 เจ็ดสิบสี่ Yetmiş dörd -
75 เจ็ดสิบห้า Yetmiş beş -
76 เจ็ดสิบหก Yetmiş altı -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Yetmiş yeddi -
78 เจ็ดสิบแปด Yetmiş səkkiz -
79 เจ็ดสิบเก้า Yetmiş doqquz -
80 แปดสิบ Səksən -
81 แปดสิบหนึ่ง Səksən bir -
82 แปดสิบสอง Səksən iki -
83 แปดสิบสาม Səksən üç -
84 แปดสิบสี่ Səksən dörd -
85 แปดสิบห้า Səksən beş -
86 แปดสิบหก Səksən altı -
87 แปดสิบเจ็ด Səksən yeddi -
88 แปดสิบแปด Səksən səkkiz -
89 แปดสิบเก้า Səksən doqquz -
90 เก้าสิบ Doxsan -
91 เก้าสิบหนึ่ง Doxsan bir -
92 เก้าสิบสอง Doxsan iki -
93 เก้าสิบสาม Doxsan üç -
94 เก้าสิบสี่ Doxsan dörd -
95 เก้าสิบห้า Doxsan beş -
96 เก้าสิบหก Doxsan altı -
97 เก้าสิบเจ็ด Doxsan yeddi -
98 เก้าสิบแปด Doxsan səkkiz -
99 เก้าสิบเก้า Doxsan doqquz -
100 หนึ่งร้อย Yüz -