หมายเลขเดนมาร์ก 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Null
1 หนึ่ง Ett
2 สอง To
3 สาม Tre
4 สี่ Fire
5 ห้า Fem
6 หก Seks
7 เจ็ด Sju
8 แปด åtte
9 เก้า Ni
10 สิบ Ti
11 สิบเอ็ด Elleve
12 สิบสอง Tolv
13 สิบสาม Tretten
14 สิบสี่ Fjorten
15 สิบห้า Femten
16 สิบหก Seksten
17 สิบเจ็ด Seventeen
18 สิบแปด Atten
19 สิบเก้า Nitten
20 ยี่สิบ Tjue
21 ยี่สิบหนึ่ง Tjueen
22 ยี่สิบสอง Tjueto
23 ยี่สิบสาม Tjuetre
24 ยี่สิบสี่ Tjuefire
25 ยี่สิบห้า Tjuefem
26 ยี่สิบหก Tjueseks
27 ยี่สิบเจ็ด Tjue sju
28 ยี่สิบแปด Tjueåtte
29 ยี่สิบเก้า Tjueni
30 สามสิบ Tretti
31 สามสิบหนึ่ง Trettien
32 สามสิบสอง Tretti to
33 สามสิบสาม Trettitre
34 สามสิบสี่ Trettifire
35 สามสิบห้า Trettifem
36 สามสิบหก Trettiseks
37 สามสิบเจ็ด Trettisyv
38 สามสิบแปด Trettiåtte
39 สามสิบเก้า Tretti ni
40 สี่สิบ Førti
41 สี่สิบหนึ่ง Førti ett
42 สี่สิบสอง Førtito
43 สี่สิบสาม Førtitre
44 สี่สิบสี่ Førti fire
45 สี่สิบห้า Førtifem
46 สี่สิบหก Førti seks
47 สี่สิบเจ็ด Førti syv
48 สี่สิบแปด Førtiåtte
49 สี่สิบเก้า Førti ni
50 ห้าสิบ Femti
51 ห้าสิบหนึ่ง Femtien
52 ห้าสิบสอง Femtito
53 ห้าสิบสาม Femtitre
54 ห้าสิบสี่ Femtifire
55 ห้าสิบห้า Femtifem
56 ห้าสิบหก Femtiseks
57 ห้าสิบเจ็ด Femti sju
58 ห้าสิบแปด Femtiåtte
59 ห้าสิบเก้า Femtini
60 หกสิบ Seksti
61 หกสิบหนึ่ง Sekstien
62 หกสิบสอง Sekstito
63 หกสิบสาม Sekstitre
64 หกสิบสี่ Sekstifire
65 หกสิบห้า Sekstifem
66 หกสิบหก Sekstiseks
67 หกสิบเจ็ด Sekstisju
68 หกสิบแปด Sekstiåtte
69 หกสิบเก้า Sekstini
70 เจ็ดสิบ Sytti
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Syttiett
72 เจ็ดสิบสอง Syttito
73 เจ็ดสิบสาม Sytti tre
74 เจ็ดสิบสี่ Syttifire
75 เจ็ดสิบห้า Syttifem
76 เจ็ดสิบหก Syttiseks
77 เจ็ดสิบเจ็ด Seventy Seven
78 เจ็ดสิบแปด Sytti åtte
79 เจ็ดสิบเก้า Syttini
80 แปดสิบ åtti
81 แปดสิบหนึ่ง åttien
82 แปดสิบสอง åttito
83 แปดสิบสาม åttitre
84 แปดสิบสี่ åtti fire
85 แปดสิบห้า åttifem
86 แปดสิบหก åttiseks
87 แปดสิบเจ็ด åtti sju
88 แปดสิบแปด åttiåtte
89 แปดสิบเก้า åtti ni
90 เก้าสิบ Ninety
91 เก้าสิบหนึ่ง Nitti ett
92 เก้าสิบสอง Nittito
93 เก้าสิบสาม Nitti tre
94 เก้าสิบสี่ Nittifire
95 เก้าสิบห้า Nittifem
96 เก้าสิบหก Nitti seks
97 เก้าสิบเจ็ด Nitti sju
98 เก้าสิบแปด Nittiåtte
99 เก้าสิบเก้า Nittini
100 หนึ่งร้อย Ett hundre