หมายเลขเบลารุส 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ нуля -
1 หนึ่ง адзін -
2 สอง два -
3 สาม тры -
4 สี่ чатыры -
5 ห้า пяць -
6 หก шэсць -
7 เจ็ด сем -
8 แปด восем -
9 เก้า дзевяць -
10 สิบ дзесяць -
11 สิบเอ็ด адзінаццаць -
12 สิบสอง дванаццаць -
13 สิบสาม трынаццаць -
14 สิบสี่ чатырнаццаць -
15 สิบห้า пятнаццаць -
16 สิบหก шаснаццаць -
17 สิบเจ็ด семнаццаць -
18 สิบแปด васемнаццаць -
19 สิบเก้า дзевятнаццаць -
20 ยี่สิบ дваццаць -
21 ยี่สิบหนึ่ง дваццаць адзін -
22 ยี่สิบสอง дваццаць два -
23 ยี่สิบสาม дваццаць тры -
24 ยี่สิบสี่ дваццаць чатыры -
25 ยี่สิบห้า дваццаць пяць -
26 ยี่สิบหก дваццаць шэсць -
27 ยี่สิบเจ็ด дваццаць сем -
28 ยี่สิบแปด дваццаць восем -
29 ยี่สิบเก้า дваццаць дзевяць -
30 สามสิบ трыццаць -
31 สามสิบหนึ่ง трыццаць адзін -
32 สามสิบสอง трыццаць два -
33 สามสิบสาม трыццаць тры -
34 สามสิบสี่ трыццаць чатыры -
35 สามสิบห้า трыццаць пяць -
36 สามสิบหก трыццаць шэсць -
37 สามสิบเจ็ด трыццаць сем -
38 สามสิบแปด трыццаць восем -
39 สามสิบเก้า трыццаць дзевяць -
40 สี่สิบ сорак -
41 สี่สิบหนึ่ง сорак адзін -
42 สี่สิบสอง сорак два -
43 สี่สิบสาม сорак тры -
44 สี่สิบสี่ сорак чатыры -
45 สี่สิบห้า сорак пяць -
46 สี่สิบหก сорак шэсць -
47 สี่สิบเจ็ด сорак сем -
48 สี่สิบแปด сорак восем -
49 สี่สิบเก้า сорак дзевяць -
50 ห้าสิบ пяцьдзесят -
51 ห้าสิบหนึ่ง пяцьдзесят адзін -
52 ห้าสิบสอง пяцьдзесят два -
53 ห้าสิบสาม пяцьдзесят тры -
54 ห้าสิบสี่ пяцьдзесят чатыры -
55 ห้าสิบห้า пяцьдзесят пяць -
56 ห้าสิบหก пяцьдзесят шэсць -
57 ห้าสิบเจ็ด пяцьдзесят сем -
58 ห้าสิบแปด пяцьдзесят восем -
59 ห้าสิบเก้า пяцьдзесят дзевяць -
60 หกสิบ шэсцьдзесят -
61 หกสิบหนึ่ง шэсцьдзесят адзін -
62 หกสิบสอง шэсцьдзесят два -
63 หกสิบสาม шэсцьдзесят тры -
64 หกสิบสี่ шэсцьдзесят чатыры -
65 หกสิบห้า шэсцьдзесят пяць -
66 หกสิบหก шэсцьдзесят шэсць -
67 หกสิบเจ็ด шэсцьдзесят сем -
68 หกสิบแปด шэсцьдзесят восем -
69 หกสิบเก้า шэсцьдзесят дзевяць -
70 เจ็ดสิบ семдзесят -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง семдзесят адзін -
72 เจ็ดสิบสอง семдзесят два -
73 เจ็ดสิบสาม семдзесят тры -
74 เจ็ดสิบสี่ семдзесят чатыры -
75 เจ็ดสิบห้า семдзесят пяць -
76 เจ็ดสิบหก семдзесят шэсць -
77 เจ็ดสิบเจ็ด семдзесят сем -
78 เจ็ดสิบแปด семдзесят восем -
79 เจ็ดสิบเก้า семдзесят дзевяць -
80 แปดสิบ восемдзесят -
81 แปดสิบหนึ่ง восемдзесят адзін -
82 แปดสิบสอง восемдзесят два -
83 แปดสิบสาม восемдзесят тры -
84 แปดสิบสี่ восемдзесят чатыры -
85 แปดสิบห้า восемдзесят пяць -
86 แปดสิบหก восемдзесят шэсць -
87 แปดสิบเจ็ด восемдзесят сем -
88 แปดสิบแปด восемдзесят восем -
89 แปดสิบเก้า восемдзесят дзевяць -
90 เก้าสิบ дзевяноста -
91 เก้าสิบหนึ่ง дзевяноста адзін -
92 เก้าสิบสอง дзевяноста два -
93 เก้าสิบสาม дзевяноста тры -
94 เก้าสิบสี่ дзевяноста чатыры -
95 เก้าสิบห้า дзевяноста пяць -
96 เก้าสิบหก дзевяноста шэсць -
97 เก้าสิบเจ็ด дзевяноста сем -
98 เก้าสิบแปด дзевяноста восем -
99 เก้าสิบเก้า дзевяноста дзевяць -
100 หนึ่งร้อย сто -