หมายเลขแอลเบเนีย 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Zero -
1 หนึ่ง Një -
2 สอง Dy -
3 สาม Tre -
4 สี่ Katër -
5 ห้า Pesë -
6 หก Gjashtë -
7 เจ็ด Shtatë -
8 แปด Tetë -
9 เก้า Nëntë -
10 สิบ Dhjetë -
11 สิบเอ็ด Njëmbëdhjetë -
12 สิบสอง Dymbëdhjetë -
13 สิบสาม Trembëdhjetë -
14 สิบสี่ Katërmbëdhjetë -
15 สิบห้า Pesëmbëdhjetë -
16 สิบหก Gjashtëmbëdhjetë -
17 สิบเจ็ด Shtatëmbëdhjetë -
18 สิบแปด Tetëmbëdhjetë -
19 สิบเก้า Nëntëmbëdhjetë -
20 ยี่สิบ Njëzet -
21 ยี่สิบหนึ่ง Njëzet e një -
22 ยี่สิบสอง Njëzet e dy -
23 ยี่สิบสาม Njëzet e tre -
24 ยี่สิบสี่ Njëzet e katër -
25 ยี่สิบห้า Njëzet e pese -
26 ยี่สิบหก Njëzet e gjashtë -
27 ยี่สิบเจ็ด Njëzet e shtatë -
28 ยี่สิบแปด Njëzet e tetë -
29 ยี่สิบเก้า Njëzet e nëntë -
30 สามสิบ Tridhjetë -
31 สามสิบหนึ่ง Tridhjetë një -
32 สามสิบสอง Tridhjetë e dy -
33 สามสิบสาม Tridhjetë e tre -
34 สามสิบสี่ Tridhjetë e katër -
35 สามสิบห้า Tridhjetë e pesë -
36 สามสิบหก Tridhjetë e gjashtë -
37 สามสิบเจ็ด Tridhjetë e shtatë -
38 สามสิบแปด Tridhjetë e tetë -
39 สามสิบเก้า Tridhjetë e nëntë -
40 สี่สิบ Dyzetë -
41 สี่สิบหนึ่ง Dyzet e një -
42 สี่สิบสอง Dyzet e dy -
43 สี่สิบสาม Dyzet e tre -
44 สี่สิบสี่ Dyzet e katër -
45 สี่สิบห้า Dyzet e pesë -
46 สี่สิบหก Dyzet e gjashtë -
47 สี่สิบเจ็ด Dyzet e shtatë -
48 สี่สิบแปด Dyzet e tetë -
49 สี่สิบเก้า Dyzet e nëntë -
50 ห้าสิบ Pesëdhjetë -
51 ห้าสิบหนึ่ง Pesëdhjetë e një -
52 ห้าสิบสอง Pesëdhjetë e dy -
53 ห้าสิบสาม Pesëdhjetë e tre -
54 ห้าสิบสี่ Pesëdhjetë e katër -
55 ห้าสิบห้า Pesëdhjetë e pesë -
56 ห้าสิบหก Pesëdhjetë e gjashtë -
57 ห้าสิบเจ็ด Pesëdhjetë e shtatë -
58 ห้าสิบแปด Pesëdhjetë e tetë -
59 ห้าสิบเก้า Pesëdhjetë e nëntë -
60 หกสิบ Gjashtëdhjetë -
61 หกสิบหนึ่ง Gjashtëdhjetë e një -
62 หกสิบสอง Gjashtëdhjetë e dy -
63 หกสิบสาม Gjashtëdhjetë e tre -
64 หกสิบสี่ Gjashtëdhjetë e katër -
65 หกสิบห้า Gjashtëdhjetë e pesë -
66 หกสิบหก Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 หกสิบเจ็ด Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 หกสิบแปด Gjashtëdhjetë e tetë -
69 หกสิบเก้า Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 เจ็ดสิบ Shtatëdhjetë -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Shtatëdhjetë e një -
72 เจ็ดสิบสอง Shtatëdhjetë e dy -
73 เจ็ดสิบสาม Shtatëdhjetë e tre -
74 เจ็ดสิบสี่ Shtatëdhjetë e katër -
75 เจ็ดสิบห้า Shtatëdhjetë e pesë -
76 เจ็ดสิบหก Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Shtatëdhjetë e shtatë -
78 เจ็ดสิบแปด Shtatëdhjetë e tetë -
79 เจ็ดสิบเก้า Shtatëdhjetë e nëntë -
80 แปดสิบ Tetëdhjetë -
81 แปดสิบหนึ่ง Tetëdhjetë e një -
82 แปดสิบสอง Tetëdhjetë e dy -
83 แปดสิบสาม Tetëdhjetë e tre -
84 แปดสิบสี่ Tetëdhjetë e katër -
85 แปดสิบห้า Tetëdhjetë e pesë -
86 แปดสิบหก Tetëdhjetë e gjashtë -
87 แปดสิบเจ็ด Tetëdhjetë e shtatë -
88 แปดสิบแปด Tetëdhjetë e tetë -
89 แปดสิบเก้า Tetëdhjetë e nëntë -
90 เก้าสิบ Nëntëdhjetë -
91 เก้าสิบหนึ่ง Nëntëdhjetë e një -
92 เก้าสิบสอง Nëntëdhjetë e dy -
93 เก้าสิบสาม Nëntëdhjetë e tre -
94 เก้าสิบสี่ Nëntëdhjetë e katër -
95 เก้าสิบห้า Nëntëdhjetë e pesë -
96 เก้าสิบหก Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 เก้าสิบเจ็ด Nëntëdhjetë e shtatë -
98 เก้าสิบแปด Nëntëdhjetë e tetë -
99 เก้าสิบเก้า Nëntëdhjetë e nëntë -
100 หนึ่งร้อย Njëqindë -