หมายเลขCebuano 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 ศูนย์ Zero -
1 หนึ่ง Usa -
2 สอง Duha ka -
3 สาม Tulo ka -
4 สี่ Upat ka -
5 ห้า Lima ka -
6 หก Unom ka -
7 เจ็ด Pito ka -
8 แปด Walo ka -
9 เก้า Siyam -
10 สิบ Napulo ka mga -
11 สิบเอ็ด Onse -
12 สิบสอง Napulog Duha ka mga -
13 สิบสาม Trese -
14 สิบสี่ Napulo ug upat ka -
15 สิบห้า Kinse -
16 สิบหก Napulo ug unom ka -
17 สิบเจ็ด Sa napulo ug pito -
18 สิบแปด Sa napulo ug walo -
19 สิบเก้า Napulo ug siyam -
20 ยี่สิบ Baynte -
21 ยี่สิบหนึ่ง Baynte sa usa ka -
22 ยี่สิบสอง Kaluhaan ug duha ka -
23 ยี่สิบสาม Baynte sa tulo ka -
24 ยี่สิบสี่ Kaluhaan ug upat ka -
25 ยี่สิบห้า Kaluhaan ug lima ka -
26 ยี่สิบหก Baynte unom ka -
27 ยี่สิบเจ็ด Baynte pito ka -
28 ยี่สิบแปด Baynte walo ka -
29 ยี่สิบเก้า Kaluhaan ug siyam ka -
30 สามสิบ Katloan -
31 สามสิบหนึ่ง Katloan ka sa usa ka -
32 สามสิบสอง Katloan ug duha ka -
33 สามสิบสาม Katloan ka sa tulo ka -
34 สามสิบสี่ Katloan ug upat ka -
35 สามสิบห้า Katloan ka ug lima ka -
36 สามสิบหก Katloan ka sa unom ka -
37 สามสิบเจ็ด Katloan ka pito ka -
38 สามสิบแปด Katloan walo ka -
39 สามสิบเก้า Katloan ug siyam ka -
40 สี่สิบ Kap-atan -
41 สี่สิบหนึ่ง Kap-atan sa usa ka -
42 สี่สิบสอง Kap-atan ug duha ka -
43 สี่สิบสาม Kap-atan sa tulo ka -
44 สี่สิบสี่ Kap-atan ug upat ka -
45 สี่สิบห้า Kap-atan ug lima ka -
46 สี่สิบหก Kap-atan ug unom ka -
47 สี่สิบเจ็ด Kap-atan ug pito ka -
48 สี่สิบแปด Kap-atan ug walo ka mga -
49 สี่สิบเก้า Kap-atan ug siyam ka -
50 ห้าสิบ Kalim-an -
51 ห้าสิบหนึ่ง Kalim-an sa usa ka -
52 ห้าสิบสอง Kalim-an sa duha ka mga -
53 ห้าสิบสาม Kalim-an sa tulo ka mga -
54 ห้าสิบสี่ Kalim-an sa upat ka -
55 ห้าสิบห้า Kalim-an sa lima ka -
56 ห้าสิบหก Kalim-an ug unom ka -
57 ห้าสิบเจ็ด Kalim-an ug pito ka -
58 ห้าสิบแปด Kalim-an sa walo ka -
59 ห้าสิบเก้า Kalim-an ug siyam ka -
60 หกสิบ Kan-uman -
61 หกสิบหนึ่ง Kan-uman ka sa usa ka -
62 หกสิบสอง Kan-uman ug duha ka -
63 หกสิบสาม Kan-uman sa tulo ka -
64 หกสิบสี่ Kan-uman ug upat ka -
65 หกสิบห้า Kan-uman ug lima ka -
66 หกสิบหก Kan-uman ug unom ka -
67 หกสิบเจ็ด Kan-uman ug pito ka -
68 หกสิบแปด Kan-uman ug walo ka mga -
69 หกสิบเก้า Kan-uman ug siyam ka -
70 เจ็ดสิบ Seventy -
71 เจ็ดสิบหนึ่ง Seventy sa usa ka -
72 เจ็ดสิบสอง Seventy sa duha ka -
73 เจ็ดสิบสาม Seventy sa tulo ka -
74 เจ็ดสิบสี่ Seventy sa upat ka -
75 เจ็ดสิบห้า Kapitoan ug lima ka -
76 เจ็ดสิบหก Kapitoan ug unom ka -
77 เจ็ดสิบเจ็ด Seventy sa pito ka -
78 เจ็ดสิบแปด Seventy sa walo ka -
79 เจ็ดสิบเก้า Seventy siyam ka -
80 แปดสิบ Otsenta -
81 แปดสิบหนึ่ง Otsenta sa usa ka -
82 แปดสิบสอง Otsenta duha ka -
83 แปดสิบสาม Otsenta sa tulo ka -
84 แปดสิบสี่ Otsenta upat ka -
85 แปดสิบห้า Kawaloan ug lima ka -
86 แปดสิบหก Otsenta unom ka -
87 แปดสิบเจ็ด Otsenta pito ka -
88 แปดสิบแปด Otsenta walo ka -
89 แปดสิบเก้า Otsenta siyam ka -
90 เก้าสิบ Kasiyaman -
91 เก้าสิบหนึ่ง Nubenta sa usa ka -
92 เก้าสิบสอง Kasiyaman ug duha ka -
93 เก้าสิบสาม Nubenta -
94 เก้าสิบสี่ Kasiyaman ug upat ka -
95 เก้าสิบห้า Kasiyaman ug lima ka -
96 เก้าสิบหก Kasiyaman ug unom ka -
97 เก้าสิบเจ็ด Kasiyaman ug pito ka -
98 เก้าสิบแปด Kasiyaman walo ka -
99 เก้าสิบเก้า Kasiyaman ug siyam ka -
100 หนึ่งร้อย Usa ka gatus ka -